Statut Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w Pucku

Preambuła

Działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Przywołując określoną w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasadę pomocniczości umacniającą uprawnienia obywateli i ich wspólnot, uznając jednocześnie za w pełni słuszne i konieczne realizowanie działań na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych województwa pomorskiego, przedstawiciele sektora inicjatyw obywatelskich tworzą swoją reprezentację, której działania opierają się na zapisach niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych w Pucku zwana dalej Radą, jest jednostką reprezentującą organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu puckiego.
2. Regulamin określa cele, strukturę i kompetencje Rady, tryb powoływania jej członków, ich prawa i obowiązki, zasady działania oraz finansowania.

§ 2

Terenem działania Rady jest obszar powiatu puckiego, a siedzibą jest miasto Puck. Dla realizacji celów regulaminowych Rada może prowadzić również działalność na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3

Rada może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania

§ 4

Celem działania Rady jest:
– wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego,
– krzewienie idei obywatelskiej samoorganizacji, samopomocy i pomocy wzajemnej oraz podejmowanie w tej mierze praktycznej działalności w imię wspólnego dobra i społecznej solidarności.
– propagowanie postaw obywatelskich i zasad demokratycznego państwa prawa,

§ 5

Rada realizuje cele poprzez:
1. Nawiązywanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową oraz innymi partnerami życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.
2. Opiniowanie projektów aktów prawnych odnoszących się do trzeciego sektora.
3. Podejmowanie działań integrujących sektor pozarządowy,
4. Dokonywanie wyboru do ciał kolegialnych inicjowanych przez administrację samorządową i sektor prywatny oraz monitorowanie pracy przedstawicieli sektora pozarządowego. .
5. Organizowanie i branie udziału w seminariach, sympozjach, konferencjach itp.
6. Realizację innych zadań wskazanych przez federacje i organizacje pozarządowe.

§ 6

Dla osiągnięcia swych celów Rada może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Rady.

ROZDZIAŁ III
Członkowie i Prezydium Rady

§ 7

1. W skład Rady wchodzą członkowie organizacji pozarządowych z terenu powiatu puckiego wyłonieni przez Walne Zebranie Puckich Organizacji Pozarządowych.
2. Łączna liczba członków Rady liczy 7 osób.

§ 8

1. Kadencja Rady trwa 3 lata i upływa w dniu przeprowadzenia wyborów na Walnym Zebraniu Organizacji Pozarządowych zgodnie z Regulaminem Walnego Zebrania Organizacji Pozarządowych z Powiatu Puckiego, który jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
2. Rada konstytuuje się na pierwszym powyborczym Zebraniu Członków Rady.
3. Rada na pierwszym Zebraniu Członków Rady wybiera spośród siebie swojego przedstawiciela do pracy w Pomorskiej Radzie Organizacji Pozarządowych, który otrzymuje pisemną rekomendację do reprezentowania Rady.
4..Członkowie Rady zobowiązani są do reprezentowania interesu sektora organizacji pozarządowych i przestrzegania wypracowanych stanowisk.
5. Członek Rady ma prawo:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do Prezydium Rady,
2) uczestniczenia z głosem stanowiącym w obradach,
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Rady.

6. Członek Rady obowiązany jest do:
1) aktywnego i systematycznego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Rady.
2) przestrzegania regulaminu oraz uchwał Rady.
7. Rada zobowiązana jest do przygotowania wyborów składu Rady najpóźniej na 14 dni przed zakończeniem kadencji Rady.

§ 9

Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
1. Rezygnacji członka Rady z uczestnictwa w Radzie.
2. Wykluczenia uchwałą Rady w przypadku nieprzestrzegania lub niespełniania zapisów regulaminu i uchwał Rady lub działania na szkodę Rady.
3. Utraty rekomendacji udzielonej przez swoją organizację.

§ 10

W przypadkach określonych w § 9 pkt 2 Prezydium jest zobowiązane zawiadomić członka o wykluczeniu oraz podmiot, który członek reprezentuje, podając przyczyny wykluczenia. Prawo wniesienia odwołania do Zebrania Ogólnego Rady przysługuje w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

§ 11

1. Najwyższą władzą Rady jest Zebranie Ogólne Rady, zwane dalej Zebraniem Rady.

§ 12

1. Podczas pierwszego Ogólnego Zebrania nowej kadencji Członkowie Rady wybierają spośród siebie Prezydium.
2. Prezydium Rady składa się z 3 osób. W skład Prezydium wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.
3. Prezydium Rady powołane jest do organizowania prac Rady.
4. Do kompetencji Prezydium należy:
– Reprezentowanie Rady na zewnątrz i działanie w jej imieniu.
– Realizowanie uchwał Zebrania Rady.
– Zwoływanie Zebrań Rady.
– Opracowanie programu pracy Rady.
– Skreślanie i wykluczanie członków Rady.
– Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Rady.
5. W sytuacjach nadzwyczajnych Prezydium może zająć stanowisko w imieniu Rady. O zajętym stanowisku zobowiązane jest niezwłocznie powiadomić całą Radę.
6. Uchwały władz Rady, jeżeli regulamin nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 13

1. Zebranie Rady zwołuje Prezydium w miarę możliwości raz w miesiącu.
2. Uchwały Zebrania Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, który następuje po 30 minutach po pierwszym terminie.
3. Uchwały Zebrania Rady w sprawie zmian Regulaminu oraz rozwiązania Rady wymagają większości 2/3 głosów członków obecnych na Zebraniu.

§ 14

Do kompetencji Zebrania Rady należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Rady.
2. Powoływanie i odwoływanie Prezydium, członków Prezydium.
3. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Prezydium.
4. Rozpatrywanie wniosków Prezydium oraz wniosków poszczególnych członków Rady.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian regulaminu lub rozwiązania się Rady.
6. Podejmowanie innych decyzji nie należących do kompetencji Prezydium.

§ 15

1. Nadzwyczajne Zebranie Rady zwołuje Prezydium z własnej inicjatywy, bądź na pisemny lub przesłany drogą elektroniczną wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady.
2. Nadzwyczajne Zebranie Rady powinno zostać zwołane w terminie do 1 tygodnia od daty zgłoszenia i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ROZDZIAŁ IV
Przyjęcie i zmiana Regulaminu

§ 16

1. Przyjęcie regulaminu Rady następuje podczas pierwszych dwóch miesięcy od powołania Rady.
2. O zmianach w regulaminie decyduje Zebranie Rady zgodnie z § 13 pkt. 3 regulaminu na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

ROZDZIAŁ V
Powołanie i rozwiązanie Rady

§ 17

1. Rada konstytuuje się na pierwszym Zebraniu poprzez zgłoszenie się członków Rady.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Rady, Zebranie Rady powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Rady.