Regulamin Walnego Zebrania Organizacji Pozarządowych z Powiatu Puckiego

 §1

1. W Walnym Zebraniu uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu puckiego, przy czym prawo głosu przysługuje osobie posiadającej upoważnienie od właściwego organu organizacji do reprezentowania jej.
2. Każdej organizacji przysługuje 1 głos.

§2

Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu puckiego powiadomione zostają o terminie spotkania Walnego Zebrania z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§3

Uczestnicy Walnego Zebrania potwierdzają podpisem swój udział w Walnym Zebraniu.

§4

Walne Zebranie obraduje według uchwalonego porządku obrad i Regulaminu.

§5

Walne Zebranie otwiera Przewodniczący Rady (lub osoba upoważniona przez niego), który proponuje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie Regulaminu, a po jego przyjęciu zarządza wybór Przewodniczącego Obrad, zwanego dalej Przewodniczącym i Protokolanta w głosowaniu jawnym.

§6

Po objęciu przewodnictwa Przewodniczący przedstawia porządek obrad.

§7

1. Przewodniczący zarządza wybory Komisji:
A/ uchwał i wniosków w liczbie 3 osób,
B/ skrutacyjnej w liczbie 3 osób (po zamknięciu list wyborczych) w przypadku wyborów Rady
Organizacji Pozarządowych
2. Kandydatów zgłaszają przedstawiciele.
3. Wybór Komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.
– Komisja Wniosków i Uchwał
A. Zbiera i ewidencjonuje wnioski i postulaty zgłoszone na Walnym Zebraniu.
B. Przedstawia uczestnikom Walnego Zebrania projekty Uchwały.
– Komisja Skrutacyjna
A. przygotowuje karty do głosowania
B. przeprowadza tajne wybory
C. ogłasza wyniki

§8

1. Przewodniczący udziela głosu i ustala kolejność wystąpień.
2. Uzasadnienia do wystąpień i wniosków mogą być przekazane na piśmie do protokołu.

§9

1. Zgłoszone w toku obrad wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie:
– ograniczenia i zamknięcia listy dyskutantów,
– przerywania dyskusji
– zamknięcia list kandydatów.
2. Wnioski formalne mogą być zgłoszone poza kolejnością obrad.
Po wpłynięciu wniosku formalnego Przewodniczący przerywa tok obrad, udziela głosu zgłaszającemu wniosek i jednemu z ewentualnych przeciwników wniosku, po czym poddaje wniosek pod głosowanie.

§10

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
2. Po zarządzeniu głosowania Przewodniczący nie udziela głosu w dyskusji i nie przyjmuje wniosków formalnych.
3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie mandatu.
4. Przewodniczący zarządza najpierw głosowanie za wnioskiem a następnie przeciwko wnioskowi oraz wzywa do podniesienia mandatów osoby, które wstrzymały się od głosowania.
5. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania. Przewodniczący korzysta z pomocy Protokolanta Walnego Zebrania przy obliczaniu głosów.

§11

1. Walne Zebranie przedstawicieli Puckich Organizacji Pozarządowych (POP) wybiera Pucką Radę Organizacji Pozarządowych do 14 kwietnia.
2. Kandydatem do Rady może być przedstawiciel dowolnej organizacji biorący udział w Walnym Zebraniu. Do umieszczenia na liście potrzebna jest zgoda kandydata.
3. Kandydatów do Rady zgłaszają przedstawiciele organizacji uczestniczących w obradach.
4. Rada składa się z 7 członków.
5. Przewodniczący obrad zarządza wybory Rady. Wyboru dokonuje się w trybie tajnym.
6. O wyborze do Rady decyduje kolejna ilość uzyskanych głosów w ramach ustalonej liczby członków Rady.
7. W przypadku głosowania tajnego Przewodniczący informuje delegatów że:
A/ skreślenie większej liczby kandydatów niż wybierana, nie powoduje unieważnienia karty wyborczej
B/ złożenie do urny wyborczej kartki bez wymaganego minimum skreśleń, powoduje unieważnienie karty wyborczej.
C/ dopisanie na karcie wyborczej kandydata nie zgłoszonego przy ustalaniu listy kandydatów, powoduje unieważnienie karty wyborczej
8. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
9. Jeśli porządek obrad Walnego Zebrania został wyczerpany, Przewodniczący zamyka Walne Zebranie.

§12

1. Z przebiegu obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać ustalenie miejsca, daty, godziny otwarcia i zamknięcia Walnego Zebrania, podawać osobę, która Walne Zebranie otworzyła, listy obecności uczestników, Przewodniczących zjazdu, treść zgłaszanych wniosków, oświadczeń, dokładną treść powziętych uchwał, wyniki głosowania i wyborów, zwięzłe streszczenie wypowiedzi mówców, zarządzenia Przewodniczącego Walnego Zebrania. Protokół winien odtwarzać wiernie i możliwie dokładnie cały przebieg Zjazdu.

§13

1. Protokół Walnego Zebrania sporządzony przez Protokolanta Walnego Zebrania podpisują:
Przewodniczący Walnego Zebrania oraz Protokolant Walnego Zebrania.
2. Protokół z obrad winien być przedstawiony do wglądu na dwa tygodnie przed kolejnym Walnym Zebraniem.Regulamin Walnego Zebrania Organizacji Pozarządowych z Powiatu Puckiego