Protokół z Walnego Zebrania Organizacji Pozarządowych z Powiatu Puckiego z dnia 03 kwietnia 2017 r.

W dniu 03 kwietnia 2017 r. o godz. 17:00 w Sali Ratusza w Pucku (ul. Plac Wolności 1) odbyło się Walne Zebranie Organizacji Pozarządowych z Powiatu Puckiego. Obrady rozpoczął Przewodniczący PROPu Janusz Golisowicz witając licznie zgromadzonych członków organizacji oraz włodarzy: burmistrz Pucka Hannę Pruchniewską i Wójta Gminy Puck Tadeusza Puszkarczuka. Pan Golisowicz zgłosił pana Ireneusza Makowskiego na przewodniczącego zebrania. Po jednomyślnym głosowaniu przewodniczącym zebrania został pan Makowski. Następnie wybrano jednogłośnie na protokolanta obrad panią Barbarę Mudlaff. Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał. Prawomocność stwierdzono. Zaakceptowano jednogłośnie następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór przewodniczącego Zebrania
3. Wybór protokolanta obrad
4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał
5. Zatwierdzenie porządku zebrania
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych
w latach 2014-2017
7. Wybór komisji uchwał i wniosków (3 osoby)
8. Wybór komisji skrutacyjnej (3 osoby)
9. Wybory
10. Ogłoszenie wyników
11. Przedstawienie zgłoszonych uchwał i wniosków
12. Zamknięcie zebrania
Następnie Katarzyna Jabłońska i Barbara Mudlaff za pomocą prezentacji
multimedialnej opowiedziały o aktywnościach Rady (prezentacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu – Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych w Pucku). Po prezentacji zabrała głos burmistrz Pucka, potem wójt Puszkarczuk, oboje dziękowali za aktywność i działania Rady oraz organizacji pozarządowych, zachęcali do zgłaszania i informowania o działaniach NGO i poinformowali o ilości środków przeznaczanych dla
organizacji w ramach grantów. Przewodniczący zebrania prosił o zgłaszanie chętnych do komisji uchwał i wniosków. Wybrano: Katarzynę Jabłońską, Eugenię Palubicką oraz Barbarę Heland. Do komisji skrutacyjnej powołano: Józefa Gruchałę – przewodniczącego, Annę Kucharzak – sekretarz, Dorotę Kornak – członkinię. Komisja przeprowadziła wybory
i stwierdziła, że oddano 38 głosów, w tym 37 głosów ważnych i 1 głos nieważny. Do składu Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w Pucku weszli w kolejności uzyskanej największej liczby głosów następujące osoby: Katarzyna Jabłońska – 32; Marcin Selonke – 29;
Piotr Neubauer – 28; Bogusława Budzisz – 27; Mikołaj Czuba – 27; Eugenia Palubicka – 26; Adam Marcinowski – 26. Nie przedstawiono żadnych uchwał i wniosków. Na tym przewodniczący zebrania zamknął walne i zaprosił na szkolenie o loterii fantowej.

Protokół sporządziła:
Barbara Mudlaff